Section 1 Programming Exercises

Bölüm 1 Sorular

 1.1 (Display three messages) Write a program that displays Welcome to Java, Welcome to Computer Science, and Programming is fun.

(Mesaj gösterme) Java’ya hoşgeldiniz, Bilgisayar Bilimlerine Hoşgeldiniz, ve Programlama Eğlencelidir mesajlarını gösterecek bir program yazınız.

1.2 (Display five messages) Write a program that displays Welcome to Java five times.

(Beş mesaj gösterme) Beş kere  Java’ya hoşgeldiniz mesajını gösteren bir program yazınız.

*1.3 (Display a pattern) Write a program that displays the following pattern:

(Desen gösterme) Aşağıdaki deseni oluşturacak bir program yazınız:

1.4 (Print a table) Write a program that displays the following table:

(Tablo oluşturma) Aşağıdaki tabloyu oluşturacak bir program yazınız:

1.5 (Compute expressions) Write a program that displays the result of

(İfadenin hesaplanması) Aşağıdaki ifadenin sonucunu gösteren bir program yazınız.

1.6 (Summation of a series) Write a program that displays the result of  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9.

(Seri toplamı) Aşağıdaki ifadenin sonucunu gösteren bir program yazınız.

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

1.7 (Approximatep) p can be computed using the following formula:

(Yaklaşık pi değerinin hesaplanması) Pi sayısı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Write a program that displays the result of

Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını gösteren bir program yazınız

and

Use 1.0 instead of 1 in your program.

Programınızda 1 yerine 1.0 kullanınız.

1.8 (Area and perimeter of a circle) Write a program that displays the area and perimeter of a circle that has a radius of 5.5 using the following formula:

(Alan ve çevre hesaplama) 5.5 yarı çapında bir çemberin çevresini ve alanını hesaplayan bir program yazınız. Hesaplama için aşağıdaki formülleri kullanınız:

perimeter = 2 * radius * p

area = radius * radius * p

çevre = 2 * yarıçap * pi

alan = yarıçap * yarıçap * pi

1.9 (Area and perimeter of a rectangle) Write a program that displays the area and perimeter of a rectangle with the width of 4.5 and height of 7.9 using the following formula:

(Dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplama) Aşağıdaki formülü kullanarak bir dikdörtgenin alanını hesaplayınız genişliği 4.5 , yüksekliği 7.9 olarak alınız:

area = width * height

alan = genişlik * yükseklik

1.10 (Average speed in miles) Assume a runner runs 14 kilometers in 45 minutes and 30 seconds. Write a program that displays the average speed in miles per hour. (Note that 1 mile is 1.6 kilometers.)

(Mil cinsinden ortalama hız) Bir koşucunun  14 kilometreyi  45 dakika 30 saniyede koştuğunu varsayalım. Ortalama hızı mil/saat cinsinden gösterecek bir program yazınız. ( 1 mil, 1.6 kilometredir.)

*1.11 (Population projection) The U.S. Census Bureau projects population based on the following assumptions:

(Nüfus tahmini) ABD Nüfus İdaresi, nüfus tahminlerini aşağıdaki varsayımlara dayanarak yapmaktadır:

One birth every 7 seconds

One death every 13 seconds

One new immigrant every 45 seconds

Her 7 saniyede bir doğum

Her 13 saniyede bir ölüm

Her 45 saniyede yeni bir göçmen gelmektedir

Write a program to display the population for each of the next five years. Assume the current population is 312,032,486 and one year has 365 days.

Gelecek beş yıl için, her bir yılın nüfus tahminlerini gösterecek bir program yazınız. Şu an nüfusun 312,032,486 olduğunu ve bir yılın 365 gün olduğunu varsayalım.

 Hint: In Java, if two integers perform division, the result is an integer. The fractional part is truncated. For example, 5 / 4 is 1 (not 1.25) and 10 / 4 is 2 (not 2.5). To get an accurate result with the fractional part, one of the values involved in the division must be a number with a decimal point. For example, 5.0 / 4 is 1.25 and 10 / 4.0 is 2.5.

İpucu: Java’da, iki tam sayının bölümü, yine bir tamsayıdır. Ondalık kısım atılır. Örneğin; 5 / 4 işleminin sonucu 1,25 yerine 1 olarak; 10 / 4 işleminin sonucu da 2,5 yerine 2 olarak ifade edilir.Eğer noktadan sonraki kısım kaybedilmek istenmiyorsa sayılardan birinin noktalı olması gerekir. Örneğin; 5.0 / 4 işleminin sonucu 1,25 ve 10 / 4.0 işleminin sonucu da 2,5’tir.

1.12 (Average speed in kilometers) Assume a runner runs 24 miles in 1 hour, 40 minutes, and 35 seconds. Write a program that displays the average speed in kilometers per hour. (Note that 1 mile is 1.6 kilometers.)

(Kilometre cinsinden ortalama hız) Bir koşucunun 24 mili 1 saat, 40 dakika, 35 saniyede koştuğunu varsayalım. Ortalama hızı km/saat cinsinden gösterecek bir program yazınız. ( 1 mil, 1.6 kilometredir.)

*1.13 (Algebra: solve 2 * 2 linear equations) You can use Cramer’s rule to solve the following 2 * 2 system of linear equation:

(Cebir:  2 x 2 doğrusal denklem sistemi çözümü) 2x2 doğrusal denklem sisteminin çözümü için Cramer kuralını kullanabilirsiniz.

Write a program that solves the following equation and displays the value for x and y:

Aşağıdaki denklemi çözüp x ve y’nin değerlerini gösteren bir program yazınız: